Wybierz odpowiednią lokatę dla siebie:

lokaty

LOKATA TERMINOWA

Cechy produktu

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 500 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 2 tygodni do 12 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie,

np.:

  • otwarcie rachunku lokaty terminowej,
  • zmiany okresu lokowania środków pieniężnych,
  • likwidacji rachunku lokaty terminowej.


Korzyści dla klienta

Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk.

W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu; są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

LOKATA PLEJADA PLUS

Cechy produktu

Umowa rachunku „PLEJADA PLUS” zawierana jest na okres 12 miesięcy. Minimalna Kwota wymagana do założenia rachunku lokaty wynosi 1.000 zł. Wysokość oprocentowania zależy od okresu przechowywania środków, wzrasta z każdym kolejnym miesiącem przechowywania wkładu. Oznacza to, że im dłużej pieniądze utrzymasz na lokacie, tym będą wyżej oprocentowane.

Lokata dynamiczna „PLEJADA PLUS” to więcej niż zwykła lokata terminowa. Oprócz atrakcyjnego oprocentowania, daje możliwość wycofania zdeponowanych środków wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty w dowolnym momencie.