Informujemy, że zgodnie z § 15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień 20 kwietnia 2018r. Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47, o godzinie 11:00

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór komisji:
1) do zweryfikowania protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
2) mandatowo – skrutacyjnej,
3) wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli – sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Informacja z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
11. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
a) Rady Nadzorczej,
b) Zarządu,
c) sprawozdania finansowego za 2017r.
14. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2017 oraz niepodzielonego zysku z roku 2016.
15. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
16. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
17. Zatwierdzenie kierunków działalności Banku na 2018 rok.
18. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
19. Ocena polityki wynagrodzeń.
20. Zmiany do Statutu.
21. Wybór delegatów na Zjazd Rewizyjnego Związku Banków Spółdzielczych.
22. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
23. Dyskusja i wolne wnioski.
24. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
25. Zamknięcie obrad.
26. Wspólny posiłek.

Zarząd
Pałuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 dostępne jest do wglądu osobom zainteresowanym w siedzibie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 19