Oprocentowanie lokat terminowych

Lokaty terminowe w złotych:


standardowa o oprocentowaniu stałym

minimalny wkład 500 zł:

Termin lokatyOprocentowanie
2 tygodniowa0,50%
1 miesięczna0,60%
3 miesięczna1,00%
6 miesięczna1,10%

standardowa o oprocentowaniu zmiennym – wg stopy redyskonta weksli NBP

minimalny wkład 500 zł:

Termin lokatyOprocentowanie
3 miesięczna1,00%
(stopa redyskonta weksli NBP – 0,75 p.p.)
6 miesięczna1,25%
(stopa redyskonta weksli NBP – 0,50 p.p.)
12 miesięczna1,50%
(stopa redyskonta weksli NBP – 0,25 p.p.)

Od dnia 05.03.2015 r. stopa redyskonta weksli NBP wynosi 1,75%.


terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa „Plejada Plus” – oprocentowanie stałe

minimalny wkład 1 000 zł:

TerminOprocentowanie na dany miesiącOprocentowanie efektywne
za 1 miesiąc0,50%po 1 miesiącu 0,50%
za 2 miesiąc0,70%po 2 miesiącach 0,60%
za 3 miesiące0,90%po 3 miesiącach 0,70%
za 4 miesiąc1,10%po 4 miesiącach 0,80%
za 5 miesiąc1,30%po 5 miesiącach 0,90%
za 6 miesiąc1,50%po 6 miesiącach 1,00%
za 7 miesiąc1,60%po 7 miesiącach 1,09%
za 8 miesiąc1,70%po 8 miesiącach 1,16%
za 9 miesiąc1,80%po 9 miesiącach 1,23%
za 10 miesiąc1,90%po 10 miesiącach 1,30%
za 11 miesiąc2,00%po 11 miesiącach 1,36%
za 12 miesiąc3,00%po 12 miesiącach 1,50%

lokata systematycznego oszczędzania „SKARBONKA” – oprocentowanie zmienne wg stopy redyskonta weksli NBP

Termin lokatyOprocentowanie
36 miesięczna1,31%
(0,75 stopy redyskonta weksli NBP)
60 miesięczna1,40%
(0,80 stopy redyskonta weksli NBP)
120 miesięczna1,58%
(0,90 stopy redyskonta weksli NBP)

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych o oprocentowaniu stałym:

*wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi równowartość 5 tys. Euro

Rodzaj i termin lokatyOprocentowanie
Lokaty w walucie EUR:

minimalny wkład 100 EUR

1 miesięczne0,05%
3 miesięczne0,10%
6 miesięczne0,15%
12 miesięczne0,20%
Rodzaj i termin lokatyOprocentowanie
Lokaty w walucie USD:

minimalny wkład 100 USD

1 miesięczne0,05%
3 miesięczne0,10%
6 miesięczne0,15%
12 miesięczne0,20%
Rodzaj i termin lokatyOprocentowanie
Lokaty w walucie GBP:

minimalny wkład 100 GBP

1 miesięczne0,05%
3 miesięczne0,10%
6 miesięczne0,15%
12 miesięczne0,20%

Oprocentowanie rachunków


Oprocentowanie środków bieżących w złotych – zmienne


Rachunki oszczędnościowe:

1) do 10.000,00 zł – 0,25%, tj. stopa redyskonta weksli NBP – 1,50 p.p.,

2) nadwyżka ponad 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 0,75%, tj. stopa redyskonta weksli NBP – 1,00 p.p.,

3) nadwyżka ponad 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 1,00%, tj. stopa redyskonta weksli NBP – 0,75 p.p.,

4) nadwyżka ponad 200.000,00 zł – 1,25%, tj. stopa redyskonta weksli NBP – 0,50 p.p..

 

Rachunki oszczędnościowe „Na Start” do 13 roku życia:

1) do 2.500,00 zł – 3,00%

2) nadwyżka ponad 2.500,00 zł – 2,00%

 

Rachunki oszczędnościowe „Młodzieżowe” od 13 do 18 roku życia:

1) do 10.000,00 zł – 2,00%

2) nadwyżka ponad 10.000,00 zł – 2,20%

 

Pozostałe rachunki:

1) rachunki bieżące podmiotów gospodarczych i innych podmiotów niefinansowych – 0,00%

2) rachunki oszczędnościowe a’vista – 0,00%

3) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe – 0,00%

4) rachunki budżetów  terenowych – 1,00%

5) rachunki oszczędnościowe SKO – 2,50%

 

Rachunki oszczędnościowe – Indywidualne Konta Emerytalne „IKE”

1) do 12 miesięcy włącznie od dnia zawarcia umowy wynosi 0,835 stawki bazowej* tj.1,3277%

2) od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie wynosi 0,860 stawki bazowej* tj. 1,3674%

3) od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie wynosi 0,885 stawki bazowej* tj. 1,4072%

4) powyżej 60 miesięcy wynosi 0,910 stawki bazowej* tj. 1,4469%

*Stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 6M (stopa procentowa, wyrażona w stosunku rocznym, po jakiej banki skłonne są przyjąć depozyt złotowy od innych banków na okres sześciu miesięcy na międzybankowym rynku pieniężnym; ustalenia z fixingu na godzinę 1100; kwotowania według danych serwisu Agencji „Reuters” i publikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”; w przypadku rozbieżności kwotowań z tych źródeł, jako miarodajne przyjmuje się dane uzyskane z serwisu Agencji „Reuters”) z poszczególnych dni roboczych, obowiązujących dla pieniężnego rynku międzybankowego, z 3 miesięcy poprzedzających dane półroczne kalendarzowe, tj. marca, kwietnia i maja oraz września, października i listopada danego roku. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku i ustalana jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i wynosi aktualnie: 1,5900%

Limit wpłat na IKE w 2019 r. wynosi 14.295,00 zł

 

 Rachunki oszczędnościowe – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE

2,50% tj. stopa redyskonta weksli NBP + 0,75 p.p.

Limit wpłat na IKZE w 2019 r. wynosi 5.718,00 złOprocentowanie środków bieżących w walutach wymienialnych – zmienne


Rachunki oszczędnościowe klientów indywidualnych w walutach wymienialnych:

1) w walucie EUR – 0,03%

2) w walucie USD – 0,02%

3) w walucie GBP – 0,04%

Rachunki bieżące klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych:

1) w walucie EUR – 0,03%

2) w walucie USD – 0,02%

3) w walucie GBP – 0,04%Zasady kapitalizacji odsetek

1. Środki na rachunkach bieżących, rachunkach pomocniczych, rachunkach oszczędnościowych – miesięcznie.

2. Lokaty terminowe – po okresie trwania lokaty.

3. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych – 31 grudnia każdego roku.

4. Środki na rachunkach oszczędnościowych – Indywidualnych Kontach Emerytalnych „IKE” – raz w roku na 31 sierpnia każdego roku.

5. Środki na rachunkach oszczędnościowych – Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE” – miesięcznie.