Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu również uczestniczy w tym procesie. Posiadamy odpowiednie plany awaryjne uwzględniające ryzyka zmian, zniknięcia lub zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR.

Dla naszych Klientów najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej reformy wskaźników referencyjnych jest większe bezpieczeństwo. Administratorzy wskaźników są obecnie nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ryzyko zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego jest odzwierciedlane w odpowiednich zapisach w umowach kredytowych, które podpisują Państwo z Bankiem.

Zachęcamy do zapoznania się z Pakietem informacyjnym dot. wskaźników referencyjnych, który na bieżąco aktualizujemy, monitorując zmieniającą się sytuację w tematyce wskaźników referencyjnych w Polsce i na świecie.

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate):

  • stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
  • wskaźnik referencyjny jest opracowywany według przyjętej przez GPW Benchmark S.A. metody pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a szczegóły dotyczące metody opracowania wskaźnika referencyjnego publikowane są na stronie https://gpwbenchmark.pl/
  • GPW Benchmark S.A. jako podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez GPW Benchmark S.A. na jego stronie internetowej pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/
  • zgodnie z opublikowaną przez GPW Benchmark S.A. informacją ogólną w zakresie procesu zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego dokonanie takiej zmiany przez GPW Benchmark S.A. poprzedza proces konsultacji publicznych, w ramach których GPW Benchmark S.A. określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego dla GPW Benchmark S.A. może być przykładowo konieczność dostosowania metody opracowywania wskaźnika referencyjnego do wymogów Rozporządzenia BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej.
  • Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu realizując zapisy art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 opracował plan awaryjny na wypadek istotnych zmian wskaźnika referencyjnego lub w związku z zaprzestaniem opracowania wskaźnika.

 

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych