Informujemy, że zgodnie z § 15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień 11 maja 2016 roku Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47, o godz. 11:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór komisji:

1) do zweryfikowania protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

2) mandatowo – skrutacyjnej,

3) wnioskowej.

 1. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli – sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie i zatwierdzenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Informacja z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok wraz z kierunkami działalności na 2016 rok.
 7. Przedstawienie opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
 9. Przedstawienie protokołu polustracyjnego oraz rozpatrzenie wniosków polustracyjnych.
 10. Informacja z realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 11. Przedstawienie projektów regulacji do zatwierdzenia.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.,
 • udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015r.,
 • ustalenia górnej granicy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,
 • oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za rok 2015,
 • wniosków polustracyjnych,
 • wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości,
 • dokonania oceny polityki wynagradzania
 • zatwierdzenia regulacji.
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zamknięcie obrad.

Zarząd Płuckiego Banku Spółdzielczego

w Wągrowcu