OFERTA PRACY

STANOWISKO DS. WSPARCIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 

 

U nas będziesz mógł:

 • brać udział we wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych,
 • automatyzować procesy bankowe,
 • nadzorować systemy bankowe,
 • wspierać użytkowników biznesowych podczas projektowania nowych rozwiązań informatycznych,
 • świadczyć wsparcie dla użytkownika końcowego w zakresie nowo wdrożonych procesów,
 • ciągle rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Dołącz do nas, jeżeli:

 • potrafisz pisać skrypty (np. Visual Basic),
 • chcesz budować przepływy pracy w narzędziach low code,
 • posiadasz umiejętności obsługi MS Excel ze znajomością makr (VB),
 • posiadasz umiejętności analitycznego myślenia,
 • chętnie się uczysz i lubisz ambitne wyzwania,
 • jesteś komunikatywny,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień związanych z rynkiem usług finansowych,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – informatyka (w tym licencjat lub minimum drugi rok studiów)

Oferujemy:

 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • stałe wynagrodzenie oraz premię,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Miejsce pracy:

Centrala w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: bank@paluckibs.pl lub na adres: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec bądź złożenie oferty osobiście w sekretariacie Banku w terminie do 22 września 2023 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec.”

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu przedstawia następujące informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec (Bank),
 • z Administratorem można się skontaktować osobiście, poprzez adres poczty elektronicznej: bank@paluckibs.pl, telefonicznie: 672685499 lub pisemnie: ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec,
 • w Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Administratora lub elektronicznie, e-mail: iod@paluckibs.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
 • Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, data urodzenia) oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail). Bank może przetwarzać dane osobowe wykraczające poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy,
 • Pani/ Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych wykraczających poza katalog danych wskazanych w Kodeksie pracy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacji przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy,
 • Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte,
 • Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 • w ramach przetwarzania danych nie stosuje się metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.