Dnia 20 kwietnia 2017 r.,  odbyło się Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu. W Zebraniu wzięli udział wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich Przedstawiciele Banku, kadra kierownicza Banku, Zarząd oraz zaproszeni goście. Wśród nich min. Krzysztof Poszwa Burmistrz miasta Wągrowiec, Przemysław Majchrzak Wójt gminy Wągrowiec oraz przedstawiciel SGB Pan Dyrektor Czesław Banaszewski i Radca Prawny Pan Wojciech Pietrzykowski.

Podczas Zebrania,  Pani Prezes Zofia Kałek-Bazyluk przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016, propozycję podziału zysku za 2016 r oraz kierunki działania na 2017 rok. W swoim wystąpieniu Pani Prezes zwróciła uwagę na to iż, działalność Banku realizowana była zgodnie z postanowieniami strategii Banku na lata 2016 – 2020 oraz planu ekonomiczno – finansowego na 2016 rok. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat (2007-2016) w Banku odnotowano systematyczny, zrównoważony wzrost sumy bilansowej. Wartość sumy bilansowej wg. stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 258 808 tys. zł i była wyższa o 14,1% od wartości uzyskanej przez Bank wg. stanu na 31.12.2015r. Daje to Bankowi 52 pozycję pod względem sumy bilansowej  wśród  Banków Zrzeszenia SGB.

Na koniec 2016 roku Bank osiągnął łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 18,74% (wzrost o 1,19 p.% w porównaniu do końca 2015 roku), który daje możliwości dalszego rozwoju działalności.

Na uwagę zasługuje także jakość portfela kredytowego, która w ujęciu globalnym polepszyła się w stosunku do roku poprzedniego.

Rok 2016 zakończył się dla Banku wynikiem 2 954 tys zł brutto i był on  wyższy o 1004 tys. zł od wyniku osiągniętego w roku 2015.  Daje to Bankowi 32 pozycję pod względem wyniku finansowego wśród  Banków Zrzeszenia SGB.

W dalszej części spotkania, Zgromadzenie wysłuchało opinii Biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2016 r., którą przedstawiła Pani Marzena Łaska-Bierła Wiceprezes Zarządu. Walne dokonało także oceny Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki wynagradzania.

W dyskusji zaproszeni goście podkreślali rolę Zarządu i kapitału ludzkiego w osiągnięty wynik banku jak również zaangażowanie i obecność Banku w codziennym życiu miasta, gminy i mieszkańców. Uwadze zgromadzonych nie uszedł fakt, że misja którą pełni Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu ma już 150 lat. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu w roku jubileuszowym swojego istnienia to Nowoczesny Bank z Tradycjami dążący systematycznie do zrównoważonego rozwoju. To Bank świadczący kompleksowe, profesjonalne i bezpieczne usługi finansowe, to instytucja wpisująca się  na trwale w historię miejsca swojego istnienia.