Zgodnie z §15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień
18 maja 2022 roku Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu,
które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47,
o godzinie 11:00

Porządek obrad

I. Sprawy organizacyjno-formalne Zebrania Przedstawicieli
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
2) Wnioskowej
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

II. Blok sprawozdawczo-absolutoryjny
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok z uwzględnieniem:
1) sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2021 rok
2) raportu z ceny stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2021.
3) raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń za rok 2021.
9. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok,
10. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za
2021 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku
Spółdzielczego w Wągrowcu za 2021 rok,
2) zatwierdzenia oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Pałuckim Banku
Spółdzielczym w Wągrowcu,
3) zatwierdzenia oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu za 2021 rok,
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w
Wągrowcu za 2021 rok,
6) podziału nadwyżki bilansowej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za rok
2021,
7) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.

III. Blok korporacyjny
13. Przyjęcie wniosków z lustracji pełnej.
14. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Pałuckiego Banku
Spółdzielczego w Wągrowcu.
16. Przyjęcie „Zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Pałuckiego
Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”.
17. Przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w
Wągrowcu”.
18. Zatwierdzenia „Polityki Ładu korporacyjnego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w
Wągrowcu”.

IV. Podsumowanie Obrad Zebrania Przedstawicieli
19. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w
2022 roku.
20. Wolne głosy i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania
Przedstawicieli.
21. Zamknięcie obrad.

   

                   ZARZĄD
Pałuckiego Banku Spółdzielczego
                 w Wągrowcu

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 dostępne jest do wglądu osobom zainteresowanym w siedzibie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 19