Zgodnie z §15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień 2 czerwca 2021 roku Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47, o godzinie 11.00.
Porządek obrad
I. Sprawy organizacyjno-formalne Zebrania Przedstawicieli
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji:

 • Mandatowo-Skrutacyjnej,
 • Wnioskowej,
 • d.s. Odpowiedniości.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

II. Blok sprawozdawczo-absolutoryjny
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok z uwzględnieniem:

 • sprawozdania Komitetu Audytu za 2020 rok,
 • raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2020 roku,
 • raportu o stosowaniu polityki ładu korporacyjnego w 2020 roku,

9. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok,
10. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2020 rok,
 • zatwierdzenia raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2020 roku,
 • zatwierdzenia raportu o stosowaniu polityki ładu korporacyjnego w 2020 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2020 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za rok 2020,
 • podziału nadwyżki bilansowej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za rok 2020,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok,

III. Blok korporacyjny
13. Przedstawienie i przyjęcie zmian w Statucie Banku.
14. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu,
16. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej:

 • informacja Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą wymogów, wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”.
 • podjęcie uchwał w sprawie następczej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN do końca kadencji na lata 2019-2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w zmienionym składzie.
19. Przyjęcie „Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”.

IV. Podsumowanie Obrad Zebrania Przedstawicieli
20. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2021 roku.
21. Wolne głosy i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
22. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego

w Wągrowcu

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 dostępne jest do wglądu osobom zainteresowanym w siedzibie Pałuckiego Banku
Spółdzielczego w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 19