Zgodnie z §15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień 24 maja 2023 roku Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47,  o godzinie 11:00.

Porządek obrad

I. Sprawy organizacyjno-formalne Zebrania Przedstawicieli

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej,
  • Wyborczej.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przyjęcie:
 • Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu,
 • Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu na kadencję 2023-2027.
 1. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian w Statucie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

II. Blok sprawozdawczo-absolutoryjny

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok z uwzględnieniem:
 • sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2022 rok,
 • raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2022,
 • raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za rok 2022,
 • samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 1. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
  • zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu,
  • zatwierdzenia oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu,
  • oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za rok 2022,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok.

III. Blok korporacyjny

 1. Przedstawienie i przyjęcie kierunków rozwoju działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu na 2023 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
 3. Informacja w sprawie realizacji wniosków z lustracji pełnej.
 4. Przedstawienie zmian oraz przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
 5. Ocena wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu kadencji 2019-2023.

IV. Blok wyborczy

 1. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2027.
 2. Ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 3. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2027.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów Rady Nadzorczej kadencji 2023-2027.
 5. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu kadencji 2023-2027.

V. Podsumowanie Obrad Zebrania Przedstawicieli

 1. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2023 roku.
 2. Wolne głosy i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
 3. Zamknięcie obrad.