W dniu 2 czerwca 2021 roku w hotelu Pietrak w Wągrowcu odbyło się Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, na którym podsumowano działalność Banku za 2020 rok.

W Zebraniu uczestniczyli Delegaci, Rada Nadzorcza, Zarząd oraz zaproszeni goście.

Zebraniu przewodniczył Pan Janusz Kędziora a Sekretarzem Zebrania była Pani Alina Dotka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Kędziora przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Prezes Zarządu Pani Zofia Kałek–Bazyluk przedstawiła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok.

W 2020 roku suma bilansowa wyniosła 369 mln zł. Fundusze własne Banku wyniosły 35 mln zł. Na koniec roku Bank liczył 1964 członków. Osiągnięte wielkości w zakresie wyników finansowych plasują Bank w pierwszej 60-ce banków Zrzeszenia SGB.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pani Marzena Łaska-Bierła przedstawiła sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok. Badanie sprawozdania finansowego Banku przeprowadził Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

Z kolei Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Pan Dariusz Koczorowski przedstawił Kierunki rozwoju działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu na 2021 rok. Bank zakłada rozwój efektywnego biznesu bankowego i osiągnięcie pozycji najbardziej efektywnego Banku lokalnego, skutecznie konkurującego na rynku usług finansowych.

Zebranie Przedstawicieli przyjęło szereg uchwał dotyczących bieżącej działalności Banku.