Oferta kredytowa:

kredyty

KREDYT GOTÓWKOWY

NA GORĄCE POTRZEBY SZYBKI KREDYT!

 • Cel: na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków;
 • Kwota: maksymalna kwota kredytu ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy – uzależniona od zdolności kredytowej;
 • Okres spłaty: nawet do 10 lat (w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki);
 • Oprocentowanie: atrakcyjne – stałe bądź zmienne;
 • Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku; obniżona prowizja dla posiadaczy ROR w naszym Banku !,
 • Spłaty kredytu: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta).

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie (osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego),
 • cesja praw z ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy, poważnego zachorowania,
 • hipoteka na nieruchomości,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • inne formy zabezpieczeń.

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Wnioskodawcą.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego,
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego,
 3. zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego lub pierwotnego,
 4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 5. zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem,
 6. zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 7. wykup mieszkań zakładowych,
 8. budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 9. zakup / budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową,
 10. zakup działki budowlanej,
 11. zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 12. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (strych, suszarnia),
 13. partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 14. zakup garażu / miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem,
 15. remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 16. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,
 17. spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 18. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,
 19. cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

Okres spłaty: nawet do 30 lat;
Karencja w spłacie kapitału:

 • do 24 miesięcy w przypadku budowy domu (rozbudowy, nadbudowy)

Oprocentowanie:

 • wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża banku;

Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku;
Spłata kredytu: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta)

 • stała rata kapitałowo-odsetkowa w całym okresie kredytowania lub
 • raty miesięczne według formuły malejącej (stała rata kapitałowa, odsetki naliczane od salda zadłużenia);

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych,
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentów.

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Cel: na dowolny cel!!! – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków;

Kwota: do 300.000,00 zł

 • nie więcej niż 60% wartości nieruchomości (według wyceny rzeczoznawcy) będącej zabezpieczeniem pożyczki;

Okres spłaty: do 20 lat;

Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża banku;

Prowizja: wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku;

Spłata pożyczki: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta).

Warunki otrzymania pożyczki hipotecznej:

 • tytuł prawny do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki;
 • stałe źródło dochodów umożliwiające spłatę pożyczki – posiadanie zdolności kredytowej;
 • aktualna wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest:

 • hipoteka na dowolnym rodzaju nieruchomości
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

Posiadacz Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowego (ROR) może uzyskać w Oddziale Banku kredyt odnawialny.

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
 • przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody,
 • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 30 dni, posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR.

W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie.

Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach.

Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu. Z tytułu automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, na podstawie zlecenia obciążenia ROR kwota prowizji od kredytu odnawialnego, zawartego w umowie.

Kredyt odnawialny oznacza, ze każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie do 12 miesięcy.

Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ROR.

Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy.

Kredyt odnawialny jest oprocentowany według stóp procentowych określanych Uchwałą Zarządu Banku dla kredytów udzielanych Posiadaczom ROR, obowiązujących w okresie utrzymywania się zadłużenia.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ W INNYCH BANKACH

Cel: 70% kwoty kredytu przeznaczone na spłatę zobowiązań w innych Bankach,30% może pozostać do wolnej dyspozycji Wnioskodawcy,
Kwota: do 500 000,00 zł, maksymalna kwota kredytu ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy – uzależniona od zdolności kredytowej i wysokości posiadanych zobowiązań,
Okres spłaty: maksymalnie do 20 lat,
Oprocentowanie: atrakcyjne zmienne, ustalane wg. stawki WIBOR,
Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku,
Spłaty kredytu: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta).

Zabezpieczenie spłaty kredytu :

 • wymagana hipoteka na dowolnym rodzaju nieruchomości

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy spłaty kredytu.

RESTRUKTURYZACJA KREDYTU

Podstawowym celem procesu restrukturyzacji jest szybka i sprawna reakcja na problemy związane z terminową obsługą zadłużenia występujące u naszych Klientów poprzez zmianę dotychczasowych warunków kredytowania.

Klienci spóźniający się ze spłatą swoich zobowiązań, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty mają możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków umowy lub o restrukturyzację zadłużenia.

Restrukturyzacji mogą podlegać wszystkie wierzytelności Banku, z zastrzeżeniem, że  zawarcie umowy restrukturyzacyjnej uzależnione jest od pozytywnej decyzji Banku, poprzedzonej analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta.

Klienci zainteresowani polubownym rozwiązaniem problemów dotyczących spłaty swojego zadłużenia lub przewidujący wystąpienie takich problemów w przyszłości, proszeni są o zgłaszanie się do Oddziałów Banku w celu ustalenia dalszych etapów postępowania.

WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ


Masz kredyt mieszkaniowy w naszym Banku, zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

 

W ramach Funduszu możesz ubiegać o:

 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat Twojego kredytu

Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał do Banku środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych Twojego kredytu, w kwocie nie wyższej niż 2.000 zł miesięcznie.

 • pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryła całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o  pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By zawrzeć umowę pożyczki, musisz przedłożyć umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72.000 zł.

 • promesę udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę musisz przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

 

Kto może skorzystać z Funduszu?

O wsparcie, pożyczkę lub promesę możesz się ubiegać, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • masz status bezrobotnego (w dniu złożenia wniosku o wsparcie, pożyczkę lub promesę)
 • miesięczne koszty obsługi Twojego kredytu przekraczają 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu, nie przekracza:
  • 552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 200 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

 

Kiedy nie można skorzystać z Funduszu?

Wsparcie, pożyczka lub promesa nie mogą być przyznane, jeżeli:

 • umowa o pracę co najmniej jednego kredytobiorcy została wypowiedziana z winy pracownika (kredytobiorcy) w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę
 • jeden z kredytobiorców uzyskał już wcześniej wsparcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wcześniej wsparcia nie przekroczył łącznie 35 miesięcy
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku
 • w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Wsparcie, promesa lub pożyczka nie mogą być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

 

Jak skorzystać z Funduszu?

Wniosek możesz złożyć w formie:

 

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu trzeba zwrócić?

Tak. Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczkę zwraca się miesięcznie w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 100 rat, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

 

Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia Pobierz wniosek >>>

O szczegóły udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pytaj w Oddziałach Banku.