Oferta kredytowa:

kredyty

KREDYT GOTÓWKOWY

NA GORĄCE POTRZEBY SZYBKI KREDYT!

 • Cel: na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków;
 • Kwota: maksymalna kwota kredytu ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy – uzależniona od zdolności kredytowej;
 • Okres spłaty: nawet do 10 lat (w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki);
 • Oprocentowanie: atrakcyjne – stałe bądź zmienne;
 • Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku; obniżona prowizja dla posiadaczy ROR w naszym Banku !,
 • Spłaty kredytu: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta).

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie (osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego),
 • cesja praw z ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utraty pracy, poważnego zachorowania,
 • hipoteka na nieruchomości,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • inne formy zabezpieczeń.

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Wnioskodawcą.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego,
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego,
 3. zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego lub pierwotnego,
 4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 5. zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem,
 6. zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 7. wykup mieszkań zakładowych,
 8. budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 9. zakup / budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową,
 10. zakup działki budowlanej,
 11. zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 12. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (strych, suszarnia),
 13. partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 14. zakup garażu / miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem,
 15. remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 16. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,
 17. spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 18. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,
 19. cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

Okres spłaty: nawet do 30 lat;
Karencja w spłacie kapitału:

 • do 24 miesięcy w przypadku budowy domu (rozbudowy, nadbudowy)

Oprocentowanie:

 • wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża banku;
 • wg okresowo stałej stopy procentowej (5 lat);

Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku;
Spłata kredytu: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta)

 • stała rata kapitałowo-odsetkowa w całym okresie kredytowania lub
 • raty miesięczne według formuły malejącej (stała rata kapitałowa, odsetki naliczane od salda zadłużenia);

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych,
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Możliwe jest również ustanowienie innych zaakceptowanych przez Bank form zabezpieczenia przewidzianych prawem cywilnym lub wekslowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentów.

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Cel: na dowolny cel!!! – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków;

Kwota: do 300.000,00 zł

 • nie więcej niż 60% wartości nieruchomości (według wyceny rzeczoznawcy) będącej zabezpieczeniem pożyczki;

Okres spłaty: do 20 lat;

Oprocentowanie:

 • zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża banku;
 • wg okresowo stałej stopy procentowej (5 lat);

Prowizja: wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku;

Spłata pożyczki: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta).

Warunki otrzymania pożyczki hipotecznej:

 • tytuł prawny do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki;
 • stałe źródło dochodów umożliwiające spłatę pożyczki – posiadanie zdolności kredytowej;
 • aktualna wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest:

 • hipoteka na dowolnym rodzaju nieruchomości
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

Posiadacz Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowego (ROR) może uzyskać w Oddziale Banku kredyt odnawialny.

Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
 • przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody,
 • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 30 dni, posiada udokumentowane źródło dochodów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR.

W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie.

Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach.

Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu. Z tytułu automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, na podstawie zlecenia obciążenia ROR kwota prowizji od kredytu odnawialnego, zawartego w umowie.

Kredyt odnawialny oznacza, ze każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie do 12 miesięcy.

Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ROR.

Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy.

Kredyt odnawialny jest oprocentowany według stóp procentowych określanych Uchwałą Zarządu Banku dla kredytów udzielanych Posiadaczom ROR, obowiązujących w okresie utrzymywania się zadłużenia.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ W INNYCH BANKACH

Cel: 70% kwoty kredytu przeznaczone na spłatę zobowiązań w innych Bankach,30% może pozostać do wolnej dyspozycji Wnioskodawcy,
Kwota: do 500 000,00 zł, maksymalna kwota kredytu ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy – uzależniona od zdolności kredytowej i wysokości posiadanych zobowiązań,
Okres spłaty: maksymalnie do 20 lat,
Oprocentowanie:

 • zmienne, ustalane wg. stawki WIBOR;
 • wg okresowo stałej stopy procentowej (5 lat);

Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku,
Spłaty kredytu: w okresach miesięcznych lub innych (wg preferencji Klienta).

Zabezpieczenie spłaty kredytu :

 • wymagana hipoteka na dowolnym rodzaju nieruchomości

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy spłaty kredytu.

RESTRUKTURYZACJA KREDYTU

Podstawowym celem procesu restrukturyzacji jest szybka i sprawna reakcja na problemy związane z terminową obsługą zadłużenia występujące u naszych Klientów poprzez zmianę dotychczasowych warunków kredytowania.

Klienci spóźniający się ze spłatą swoich zobowiązań, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty mają możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków umowy lub o restrukturyzację zadłużenia.

Restrukturyzacji mogą podlegać wszystkie wierzytelności Banku, z zastrzeżeniem, że  zawarcie umowy restrukturyzacyjnej uzależnione jest od pozytywnej decyzji Banku, poprzedzonej analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta.

Klienci zainteresowani polubownym rozwiązaniem problemów dotyczących spłaty swojego zadłużenia lub przewidujący wystąpienie takich problemów w przyszłości, proszeni są o zgłaszanie się do Oddziałów Banku w celu ustalenia dalszych etapów postępowania.

WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ


Masz kredyt mieszkaniowy w naszym Banku, zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

 

W ramach Funduszu możesz ubiegać o:

 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat Twojego kredytu

Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał do Banku środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych Twojego kredytu, w kwocie nie wyższej niż 2.000 zł miesięcznie.

 • pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryła całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o  pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By zawrzeć umowę pożyczki, musisz przedłożyć umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72.000 zł.

 • promesę udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia wynikającego z Twojego kredytu

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty Twojego kredytu mieszkaniowego, możesz wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę musisz przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

 

Kto może skorzystać z Funduszu?

O wsparcie, pożyczkę lub promesę możesz się ubiegać, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • masz status bezrobotnego (w dniu złożenia wniosku o wsparcie, pożyczkę lub promesę)
 • miesięczne koszty obsługi Twojego kredytu przekraczają 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu, nie przekracza:
  • 552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 200 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

 

Kiedy nie można skorzystać z Funduszu?

Wsparcie, pożyczka lub promesa nie mogą być przyznane, jeżeli:

 • umowa o pracę co najmniej jednego kredytobiorcy została wypowiedziana z winy pracownika (kredytobiorcy) w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę
 • jeden z kredytobiorców uzyskał już wcześniej wsparcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wcześniej wsparcia nie przekroczył łącznie 35 miesięcy
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku
 • w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Wsparcie, promesa lub pożyczka nie mogą być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

 

Jak skorzystać z Funduszu?

Wniosek możesz złożyć w formie:

 

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu trzeba zwrócić?

Tak. Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczkę zwraca się miesięcznie w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 100 rat, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

 

Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia Pobierz wniosek >>>

O szczegóły udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pytaj w Oddziałach Banku.

EKO Gotówka

Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska. Co robić, aby zapobiec groźbie klęsk żywiołowych, w obliczu których znajduje się obecnie nasza planeta?

Jednym ze sposobów jest dbanie o środowisko oraz wspieranie i realizacja przedsięwzięć proekologicznych w lokalnych społecznościach.

My również chcemy w tych zmianach uczestniczyć. W związku z tym oferujemy  kredyt dla Klientów indywidualnych EKO Gotówka.

W Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu kredyt jest udzielany od 1 lutego 2020 r. na zasadach kredytu gotówkowego z wyznaczeniem celu ekologicznego.

Dzięki kredytowi EKO Gotówka Klienci będą mogli dokonać:

 • realizacji przedsięwzięć proekologicznych, w tym współfinansowanych przez JST lub inne organizacje/instytucje
 • wymiana azbestowych pokryć dachowych
 • zakup i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków
 • wymiana kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania
 • zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów grzewczych
 • docieplenie budynku mieszkalnego
 • wymiana stolarki okiennej
 • inne działania proekologiczne
 • refinansowania nakładów poniesionych na przedsięwzięcia określone powyżej, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt – do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych opłaconymi fakturami/rachunkami.

Jeśli Klient posiada ubezpieczenie nieruchomości, może skorzystać z odrębnej klauzuli dedykowanej do ubezpieczenia inwestycji w odnawialne źródła energii, takich jak: kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, źródła ciepła opalane biomasą, mikrokogenerację.

Więcej szczegółów dotyczących kredytu EKO Gotówka dowiesz się w placówkach Banku.

 

Reprezentatywny przykład dla kredytu:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wyliczona na dzień 05.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 13,69% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25.700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 34.446,61 zł, oprocentowanie zmienne 10,19% w skali roku (WIBOR 6M + 4,34 p.p.), całkowity koszt kredytu 8.746,61 zł (w tym prowizja 128,50 zł, odsetki 7.205,11 zł, ubezpieczenie 1.403,00 zł, koszt zwolnienia i ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia 10,00 zł), 60 miesięcznych rat: 59 rat równych po 548,42 zł każda oraz ostatnia 60 rata wyrównująca w wysokości 548,33 zł. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy.
Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są prawnie wiążące dla stron, do momentu podpisania przez nie stosownej umowy w zakresie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie powoduje powstania pomiędzy stronami wzajemnych zobowiązań ani realizacji jakichkolwiek należności.

Nasi Partnerzy:

KREDYT Czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przystępując do Programu przygotowaliśmy dla naszych klientów Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału. Dodatkowo kredyt objęty jest gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tej gwarancji nasi klienci otrzymają korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Więcej informacji na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji, fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa

 

Parametry kredytu:

 • oprocentowania: WIBOR 6M + 5,34 p. p. tj. 12,66%,
 • kwota kredytu: do 100.000,00 zł,
 • okres kredytowania: do 72 miesięcy,
 • prowizja za udzielenie kredytu: od 1%,
 • gwarancja BGK

 

Kredyt i dotacja przeznaczone są dla:

właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie można uzyskać dotację do 66.000,00 zł z kompleksową termomodernizacją dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (dodatkowo audyt energetyczny: 1200,00 zł) i do 99.000,00 zł  z kompleksową termomodernizacjądla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (dodatkowo audyt energetyczny: 1200,00 zł).

Wysokość dotacji będzie zależeć od planowanego nowego źródła ciepła i zakresu prac z tym związanych.

Można otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli  dochód roczny Wnioskodawcy w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100,000,00 zł
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy nie przekroczy: 1.894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2.651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

O kredyt może ubiegać się max. 4 Wnioskodawców.  Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.

 

Aby uzyskać kredyt i dotację należy:

 • W oddziale naszego Banku złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”.
 • Po pozytywnej decyzji kredytowej,  Pracownik Banku w imieniu Wnioskodawcy złoży wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, WFOŚiGW zawrze z Wnioskodawcą umowę dotacji, a Bank wypłaci kredyt, który jest zabezpieczony gwarancją BGK.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) Wnioskodawca powinien zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
 • WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek naszego Banku, a następnie na  spłatę części kredytu.

 

Reprezentatywny przykład dla kredytu:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego Kredyt Czyste Powietrze wyliczona na dzień 05.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 12,66% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25.700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 34.127,69 zł, oprocentowanie zmienne 11,19% w skali roku (WIBOR 6M + 5,34 p.p.), całkowity koszt kredytu 8.427,69 zł (w tym prowizja 257,00 zł w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, odsetki 7.970,69 zł), 60 miesięcznych rat: 59 rat równych po 561,18 zł każda oraz ostatnia 60 rata wyrównująca w wysokości 561,07 zł. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy.
Niniejsza informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są prawnie wiążące dla stron, do momentu podpisania przez nie stosownej umowy w zakresie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie powoduje powstania pomiędzy stronami wzajemnych zobowiązań ani realizacji jakichkolwiek należności.

 

Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.

Program Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze”