Oferta kredytowa:

kredyty

KREDYT OBROTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Cel: bieżące stałe potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
Kwota: limit kwoty kredytu ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości obrotów na rachunku;
Okres kredytowania: nawet do 5 lat;
Oprocentowanie: atrakcyjne – stałe bądź zmienne ( w zależności od okresu kredytowania );
Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku;

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

 • wysokości obrotów na rachunku bieżącym,
 • poziomu zdolności kredytowej,
 • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT OBROTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ W RACHUNKU KREDYTOWYM

Cel: bieżące doraźne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. zakup towarów);
Kwota: ustalana indywidualnie według zdolności kredytowej przedsiębiorstwa;
Okres kredytowania: nawet do 5 lat;
Oprocentowanie: atrakcyjne – stałe bądź zmienne;
Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku.

Podstawą ustalenia kwoty kredytu obrotowego jest poziom bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT INWESTYCYJNY

Cel: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych;
Kwota: ustalana indywidualnie według potrzeb oraz zdolności kredytowej;
Okres kredytowania: nawet do 15 lat;
Karencja w spłacie kapitału: 1 rok (w przypadku kredytów długoterminowych);
Oprocentowanie: atrakcyjne oprocentowanie zmienne;
Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku.

Przedmiotem kredytu mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane nakłady na:

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli,
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych,

Kredyt inwestycyjny udzielany jest w rachunku kredytowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT INWESTYCYJNY „UNIJNY”

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub prawna i podpisałeś umowę o dofinansowanie projektu związanego z zakupem maszyny lub urządzenia z Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poprzez Inwestycje – ta oferta jest dla Ciebie. Klientom, którzy nie podpisali jeszcze umowy o dofinansowanie projektu możemy wystawić promesę udzielenia kredytu. Warto to sprawdzić.

Produkt, który Ci proponujemy, to kredyt na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw. Pomoc z Unii Europejskiej jest oparta na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że aby skorzystać z tej formy pomocy, musisz najpierw sfinansować inwestycję z własnych lub pożyczonych środków, a dopiero potem część zainwestowanej kwoty otrzymasz z ARR tytułem zwrotu w postaci dotacji ze środków unijnych.

Okres kredytowania nawet do 15 lat, niskie oprocentowanie, prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku.

Nie pobieramy prowizji przygotowawczej!

Twoje korzyści:

 • minimum formalności
  Ograniczymy do minimum Twój czas związany z zawarciem umowy kredytu.
 • elastyczność finansowania
  Harmonogram spłat rat pożyczki dostosujemy do specyfiki działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo.
 • kompleksowa obsługa
  Zapewniamy zakup środka transportu oraz jego ubezpieczenie.
 • rzetelność oferty i jasne zasady rozliczeń
  Jasno ustalamy warunki oraz wzajemne prawa i obowiązki, które znajdziesz w rzetelnie sporządzonej umowie.

Uwaga:

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy miłą i sprawną obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów.

RESTRUKTURYZACJA KREDYTU

Podstawowym celem procesu restrukturyzacji jest szybka i sprawna reakcja na problemy związane z terminową obsługą zadłużenia występujące u naszych Klientów poprzez zmianę dotychczasowych warunków kredytowania.

Klienci spóźniający się ze spłatą swoich zobowiązań, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty mają możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków umowy lub o restrukturyzację zadłużenia.

Restrukturyzacji mogą podlegać wszystkie wierzytelności Banku, z zastrzeżeniem, że  zawarcie umowy restrukturyzacyjnej uzależnione jest od pozytywnej decyzji Banku, poprzedzonej analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta.

Klienci zainteresowani polubownym rozwiązaniem problemów dotyczących spłaty swojego zadłużenia lub przewidujący wystąpienie takich problemów w przyszłości, proszeni są o zgłaszanie się do Oddziałów Banku w celu ustalenia dalszych etapów postępowania.