lokaty

Lokata terminowa

Cechy produktu:

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 1.000 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym oprocentowaniu na okresy 1, 3 lub 6 miesięcy oraz o zmiennym oprocentowaniu na okres 12 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji.

Korzyści dla klienta:

Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

Oprocentowanie środków