Oferta kredytowa:

kredyty

KREDYT OBROTOWY

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością rolniczą.

Przedmiotem kredytu na działalność rolniczą mogą być:

 • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności rolniczej,
 • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt obrotowy może być udzielany:

 • w rachunku kredytowym jako kredyt nieodnawialny
 • w rachunku bieżącym jako kredyt odnawialny

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany jest na sfinansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Kwota kredytu: ustalana indywidualnie według potrzeb oraz zdolności kredytowej;

Oprocentowanie: stałe lub zmienne;

Prowizja: prowizja wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku.

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym o wysokim poziomie zdolności kredytowej posiadającym w Banku rachunek bieżący. Czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.
Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym podmiotom gospodarczym bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

 • wysokości obrotów na rachunku bieżącym
 • poziomu zdolności kredytowej,
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych.

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda splata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat.

Proponujemy atrakcyjne oprocentowanie.

Oprocentowanie – stałe lub zmienne w zależności od okresu spłaty.

Prowizja: wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT INWESTYCYJNY

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli,
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych,

Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Splata kredytu dokonywana jest w ratach kwartalnych, półrocznych a w uzasadnionych przypadkach rocznych. Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużona.

Kwota kredytu: ustalana indywidualnie według potrzeb oraz zdolności kredytowej;

Atrakcyjne oprocentowanie: stałe lub zmienne;

Prowizja: wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku.

Wybór formy zabezpieczenia negocjowany jest z Wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYT INWESTYCYJNY „UNIJNY”

Jeśli prowadzisz działalność rolniczą jako osoba fizyczna lub prawna i podpisałeś umowę o dofinansowanie projektu związanego z zakupem maszyny lub urządzenia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007 – 2013″ – ta oferta jest dla Ciebie. Klientom, którzy nie podpisali jeszcze umowy o dofinansowanie projektu możemy wystawić promesę udzielenia pożyczki. Warto to sprawdzić.

Produkt, który Ci proponujemy, to pożyczka na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Pomoc z Unii Europejskiej jest oparta na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że aby skorzystać z tej formy pomocy, musisz najpierw sfinansować inwestycję z własnych lub pożyczonych środków, a dopiero potem część zainwestowanej kwoty otrzymasz z ARiMR tytułem zwrotu w postaci dotacji ze środków unijnych.

Okres kredytowania nawet do 15 lat, niskie oprocentowanie, prowizja w wysokości uatalonej wg taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku.

Nie pobieramy prowizji przygotowawczej!

Twoje korzyści:

 • minimum formalności
  Ograniczymy do minimum Twój czas związany z zawarciem umowy kredytu.
 • elastyczność finansowania
  Harmonogram spłat rat pożyczki dostosujemy do specyfiki produkcji rolnej prowadzonej przez Twoje gospodarstwo.
 • kompleksowa obsługa
  Zapewniamy zakup środka transportu oraz jego ubezpieczenie.
 • rzetelność oferty i jasne zasady rozliczeń
  Jasno ustalamy warunki oraz wzajemne prawa i obowiązki, które znajdziesz w rzetelnie sporządzonej umowie.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

Gwarantujemy sprawną i miłą obsługę.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu dokumentów i wyborze najkorzystniejszej formy zabezpieczenia kredytu.

KREDYTY PREFERENCYJNE

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela preferencyjnych kredytów inwestycyjnych.

Preferencyjny charakter tych kredytów polega na bardzo niskim oprocentowaniu, długim okresie spłaty jak również na podziale kosztu związanego z odsetkami między Kredytobiorcę i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dzięki temu kredyty preferencyjne pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

W zależności od przeznaczenia środków, dostępne są następujące rodzaje kredytów:


Kredyt inwestycyjny podstawowy

Kredyt na realizację przedsięwzięć w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej kierowany jest do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących lub podejmujących określoną działalność gospodarczą.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

 1. budowę, przebudowę, remont połączony z:
  • modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
  • zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,
 2. zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 3. zakup użytków rolnych,
 4. zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
 5. zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 6. wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
 7. budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,
 8. zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,
 9. zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 10. zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,
 11.  koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
  • opłaty za patenty lub licencje,
  • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Maksymalny okres kredytowania – 8 lat.


Kredyt dla „Młodego Rolnika” na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych

Kredyt kierowany jest do osób fizycznych prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą w rolnictwie, które w dniu zawarcia umowy kredytowej nie przekroczyły 40 roku życia, posiadają wykształcenie rolnicze lub mają udokumentowany 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji:

 1. budowę, przebudowę, remont połączony z:
  • modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
  • zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,
 2. zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 3. zakup użytków rolnych,
 4. zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
 5. zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 6. wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
 7. budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,
 8. zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej,
 9. zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 10. zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,
 11. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
  • opłaty za patenty lub licencje,
  • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

  Maksymalny okres kredytowania: 15 lat

   

Kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu

Kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu kierowany jest do osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących lub podejmujących określoną działalność gospodarczą.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:
1)budowę, przebudowę, remont połączony z:
a)modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
b)zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,
2)zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
3)zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,   w tym  sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
4)zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
5)wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
6)budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,
7)zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przez gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej,
8)zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 6 i 7 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
9)zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,
10)koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące:
a)przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b)opłaty za patenty lub licencje,
c)koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

 

Kredyt na finansowanie inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa”

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach produkujących mleko:

 1. zakup lub instalacja urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka, np. dojarek, stacji udojowych i urządzeń chłodniczych,
 2. zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji, zbioru, przechowywania, magazynowania, przygotowywania pasz dla bydła, obejmujących np. sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny do przygotowywania lub składowania pasz,
 3. zakup lub instalacja maszyn lub urządzeń do pojenia zwierząt i zadawania pasz,
 4. budowa, przebudowa lub remont obór połączony z ich modernizacją, w tym m.in. tworzenie nowych stanowisk dla krów, zakup i montaż urządzeń do zadawania pasz, pojenia, agregatów: podciśnieniowego, chłodzącego i prądotwórczego, wentylacji,
 5. zakup i montaż urządzeń do usuwania obornika, budowa zbiorników na gnojowicę wraz z kanałami pod oborą, budowa płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojówkę,
 6. zakup lub budowa biogazowni,
 7. zakup i montaż urządzeń lub budowa obiektów służących do zasilania w wodę i uzdatniania, rozprowadzania i magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych np. deszczowni do nawadniania łąk, pastwisk i pól,
 8. wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt np. w ogrodzenia, wiaty,
 9. zakup i instalacja maszyn i urządzeń do gospodarki odchodami zwierzęcymi,
 10. zakup użytków rolnych nabywanych w związku z produkcją mleka – na budowę 62 budynków inwentarskich, pod uprawę roślin na pasze, na łąki i pastwiska,
 11. zakup, instalacja lub budowa urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 12. utwardzanie placów manewrowych w obrębie gospodarstwa,
 13. zakup komputerów i oprogramowania, w tym programów księgowych – w przypadku gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną,
 14. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
  • opłaty za patenty lub licencje,
  • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach podejmujących lub prowadzących produkcję mleka krowiego, zakładach przetwórstwa mleka, zakładach prowadzących wyłącznie skup mleka oraz w zakładach produkujących sery topione.

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne z wyłączeniem emerytów i rencistów oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Maksymalny okres kredytowania: 8 lat.

 

Kredyt z częściową spłatą kapitału

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt może być przeznaczony m.in. na:

 1. budowę, przebudowę, remont połączony z:
  1. modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
  2. zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,
 2. zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, 6 przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 3. zakup użytków rolnych,
 4. zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
 5. zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 6. wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
 7. budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,
 8. zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,
 9. zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego,
 10. zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,
 11. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
  • opłaty za patenty lub licencje,
  • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu i udział środków własnych:

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
Minimalny udział środków własnych 20% nakładów inwestycyjnych.

Okres spłaty kredytu – nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.

Wysokość pomocy ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału:

 • jako suma zdyskontowanych płatności nie może być wyższa niż 35% kwoty udzielonego kredytu, natomiast nominalna kwota pomocy nie może być wyższa niż 75.000,00 zł,
 • wypłacana jest w dwóch ratach: I rata w wysokości 75% kwoty pomocy – po zrealizowaniu inwestycji, jej rozliczeniu i uruchomieniu działalności, II rata w wysokości 25% kwoty pomocy – na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kapitału kredytu, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.
 • suma nominalnych kwot pomocy ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wynikających z umów kredytu z linii CSK podpisanych przez kredytobiorcę w ciągu 5 lat nie może przekraczać 75.000,00 zł
RESTRUKTURYZACJA KREDYTU

Podstawowym celem procesu restrukturyzacji jest szybka i sprawna reakcja na problemy związane z terminową obsługą zadłużenia występujące u naszych Klientów poprzez zmianę dotychczasowych warunków kredytowania.

Klienci spóźniający się ze spłatą swoich zobowiązań, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty mają możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków umowy lub o restrukturyzację zadłużenia.

Restrukturyzacji mogą podlegać wszystkie wierzytelności Banku, z zastrzeżeniem, że  zawarcie umowy restrukturyzacyjnej uzależnione jest od pozytywnej decyzji Banku, poprzedzonej analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta.

Klienci zainteresowani polubownym rozwiązaniem problemów dotyczących spłaty swojego zadłużenia lub przewidujący wystąpienie takich problemów w przyszłości, proszeni są o zgłaszanie się do Oddziałów Banku w celu ustalenia dalszych etapów postępowania.