Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

zatrudni osobę na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Twój zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • projektowanie zasad i realizacja polityki rachunkowości,
 • tworzenie i aktualizowanie planu kont,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Banku oraz współpraca z audytorem zewnętrznym w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wewnętrznymi standardami i harmonogramem raportowania,
 • opracowywanie zasad księgowości dla nowych produktów,
 • bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych,
 • tworzenie zasad sprawnego obiegu dokumentów księgowych,
 • nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany przepisami prawa,
 • nadzór nad prawidłowością dokonywania rozliczeń międzybankowych,
 • terminowe przygotowywanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT i inne).

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata doświadczenia na stanowisku głównego księgowego lub samodzielnego księgowego,
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości wraz z jej aktualnymi zmianami,
 • dobra znajomość przepisów podatkowych,
 • doświadczenie w sporządzaniu bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość),
 • certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę.

 

To oferujemy:

 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • stałe wynagrodzenie oraz premię,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

 

Miejsce pracy:

Centrala w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: bank@paluckibs.pl lub na adres: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec bądź złożenie oferty osobiście w sekretariacie Banku w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec.”

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ulicy Kolejowej 19, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135864, NIP: 7660006685, REGON: 000506337;
 2. z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bank@paluckibs.pl, telefonicznie pod numerem: 67 268 54 99 lub pisemnie: ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec;
 3. w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail): iod@paluckibs.pl, pisemnie na adres siedziby Banku, wskazany w pkt 1 lub telefonicznie pod nr: 67 268 54 99. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku;
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. posiada Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 11. w zakresie realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 4 niniejszej informacji, Bank nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.